Polityka prywatności - RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

A. Administratorem danych osobowych jest - Tomasz Pepłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  "Stareczka" Tomasz Pepłowski z siedzibą w Wiśle numer NIP 573-228-64-87, Regon 243571941; tel. 502-731-855, adres e-mail: stareczka@stareczka.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, (dalej Administrator danych osobowych).  

B. Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do dokonania rezerwacji usługi hotelowej oraz wykonania usługi noclegowej. Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, pesel, numer dokumentu tożsamości, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.  

C. Administrator danych osobowych nie zbiera danych wrażliwych.

D. Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek. Dane są zbierane podczas meldowania gości w hotelu.

E. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).   

F. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe swoich klientów podczas:  
- procesu rezerwacji przez stronę internetową; 
- procesu rezerwacji drogą telefoniczną lub mailową; 
- meldowania gościa w hotelu; 

Dane osobowe Administrator danych osobowych pozyskuje również od partnerów z portali rezerwacyjnych (booking.com, wisla.pl, nocowanie.pl itp.), jeśli klient uprzednio wyraził odpowiednią zgodę. 

G. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i świadczenia usługi noclegowej, zgodnie z dyspozycją określoną w art. 23 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). 

H. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu: 
- zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w tym w szczególności do wystawienia rachunku za pobyt
- do realizacji umowy gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; 
- dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

I. Administrator danych osobowych podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych klientów.

J. Klientom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. W tym celu należy przesłać prośbę na adres stareczka@stareczka.pl lub zgłosić taką prośbę telefonicznie pod numerem tel. 502-731-855, jak również drogą pocztową na adres: Willa Stareczka, ul. Świerkowa 15, 43-460 Wisła.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

A. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Polityki Prywatności. 

B. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany Regulaminu. 

C. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w Serwisie. 

D. Poinformowanie o zmianie Polityki nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Polityki Prywatności. 

E. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: stareczka@stareczka.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - obsługa rezerwacji (system Hotres)

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest "Stareczka" Tomasz Pepłowski ul. Świerkowa 15 Wisła 43-460


Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : stareczka@stareczka.pl.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl.
WILLA STARECZKA
ul. Świerkowa 15
43-460 Wisła
33 855-30-36
502-731-855
   


 Pensjonat StareczkaWisła Nocleginoclegi Zapraszamy również do naszego drugiego obiektu - komfortowych Apartamentów Starka w Wiśle

http://www.starka.wisla.pl/